วันจันทร์ที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2557

แนวข้อสอบโอเน็ต วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ม.6 (ผังงาน)

ข้อมูลนี้ใช้ตอบคำถามข้อ 1- 2
จงพิจารณาผังงานต่อไปนี้และเลือกคำตอบที่ดีที่สุด

1. คำสั่งที่อยู่ถัดจาก "เริ่ม" หมายความว่าอย่างไร
     1. กำหนดให้ Temp มีค่าเท่ากับ 10
     2. กำหนดให้ Temp น้อยกว่า 10
     3. เปรียบเทียบ Temp กับค่า 10
     4. เปรียบเทียบ Temp ที่น้อยกว่า 10

2. ถ้าตัวแปร x เก็บอุณหภูมิในแต่ละวัน โปรแกรมจะสิ้นสุดการทำงานเมื่อใด


     1. เมื่ออุณหภูมิสูงกว่า 10 องศา
     2. เมื่ออุณหภูมิต่ำกว่า 10 องศา
     3. เมื่ออุณหภูมิเท่ากับ 10 องศา
     4. เมื่ออุณหภูมิเป็นค่าบวก

ข้อมูลนี้ใช้ตอบคำถามข้อ 3 - 4
จงพิจารณาผังงานต่อไปนี้และเลือกคำตอบที่ดีที่สุด

3. ถ้าตัวแปร x เก็บค่าคะแนนสอบกลางภาคของนักเรียน โปรแกรมจะพิมพ์คะแนนในข้อใด
     1. 5 คะแนน
     2. 8 คะแนน
     3. 10 คะแนน
     4. 12 คะแนน

4. ถ้าต้องการรับค่าตัวแปร x ดังนี้ 10, 20, 30 ตามลำดับ โปรแกรมจะแสดงผลลัพธ์ตามข้อใด
     1. 10 20 30
     2. 20 30
     3. 30
     4. ไม่แสดงผล


ข้อมูลนี้ใช้ตอบคำถามข้อ 5 - 6
จงพิจารณาผังงานต่อไปนี้และเลือกคำตอบที่ดีที่สุด

5. ถ้าต้องการรับค่าตัวแปร x เท่ากับ 60 โปรแกรมจะดำเนินการอย่างไร
     1. พิมพ์ "อ้วน"
     2. พิมพ์ "ปกติ"
     3. วนซ้ำ
     4. ไม่พบเงื่อนไข

6. โครงสร้างวนซ้ำในผังงานจะทำการวนซ้ำเมื่อใด
     1. ป้อนตัวเลข 0
     2. ป้อนตัวเลข 60
     3. ป้อนตัวเลข 70
     4. ป้อนตัวเลข 20


ข้อมูลนี้ใช้ตอบคำถามข้อ 7 - 9
จงพิจารณาผังงานต่อไปนี้และเลือกคำตอบที่ดีที่สุด


7. ต้องการป้อนตัวเลขต่อไปนี้ 10, 30, 20, 15, 0, -1 ตามลำดับ โปรแกรมจะแสดงผลอย่างไร
     1. 10
     2. 15
     3. 20
     4. 30

8. จากข้อ 7 โปรแกรมจะวนซ้ำกี่รอบ
     1. 2 รอบ
     2. 5 รอบ
     3. 6 รอบ
     4. 7 รอบ

9. โครงสร้างการวนซ้ำจะหยุดการวนซ้ำเมื่อใด
     1. เมื่อป้อนตัวเลขที่มีค่ามากกว่า 0
     2. เมื่อป้อนตัวเลขที่มีค่าน้อยกว่า 0
     3. เมื่อป้อนตัวเลขที่มีค่าเท่ากับ 0
     4. เมื่อป้อนตัวเลขที่มีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ 0

ข้อมูลนี้ใช้ตอบคำถามข้อ 10
จงพิจารณาผังงานต่อไปนี้และเลือกคำตอบที่ดีที่สุด

10. โครงสร้างการวนซ้ำจะทำงานกี่รอบ
     1. 0 รอบ
     2. 99 รอบ
     3. 100 รอบ
     4. 101 รอบ

ข้อมูลนี้ใช้ตอบคำถามข้อ 11 - 13
จงพิจารณาผังงานต่อไปนี้และเลือกคำตอบที่ดีที่สุด

11. ข้อใดกล่าวถูก
     1. ตัวแปร x ไม่มีการเปลี่ยนค่า
     2. ตัวแปร y ไม่มีการเปลี่ยนค่า
     3. ตัวแปร temp ไม่มีการเปลี่ยนค่า
     4. ทุกตัวแปรมีการเปลี่ยนค่า

12. ถ้ารับค่าตัวแปร x และ y เท่ากับ 5 และ 6 ตามลำดับ โปรแกรมจะพิมพ์เลข 6 กี่ครั้ง
     1. 6 ครั้ง
     2. 5 ครั้ง
     3. 11 ครั้ง
     4. 30 ครั้ง

13. จากข้อ 12 เมื่อสิ้นสุดโปรแกรม ตัวแปร x, y และ temp จะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่
     1. 5,6 และ 6
     2. 0,0 และ 0
     3. 0,6 และ 6
     4. 0,6 และ 0

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น